Integritetspolicy

Allmänt

Datasekretess är viktigt för SQUINT. Vi vill vara öppna och transparenta och denna policy
visar hur dina personuppgifter hanteras och skyddas.
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person
som är i livet. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, exempelvis IP adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
SQUINT AB, 559219-9631 är personuppgiftsansvarig.

Vad vi sparar och varför

När du besöker squint.se kommer vi efter ditt godkännande att samla information om dig. Läs mer här om hur vi samlar information och använder cookies.
I samband med att du genomför ett köp på squint.se samlar vi in och sparar följande information som du lämnar till oss: namn, adress, e-post och telefonnummer.
Om du kontaktar oss med anledning av en beställning du har gjort, kan vi, utöver vad som anges ovan, också komma att spara sådan information du då lämnar till oss.
Följer du, eller interagerar med oss på någon av våra sidor på tredje parts sociala medier som Instagram eller Facebook kommer informationen du lämnar även att omfattas av deras personuppgiftshantering och sekretess.
SQUINT använder en extern samarbetspartner för att hantera betalningen av ditt köp, och som tillämpar egna villkor för betalningen. Nuvarande samarbetspartner för betalningar är Klarna Bank AB. Klarna som betalningspartner ger våra kunder möjligheten att betala på flera sätt. Oavsett på vilket sätt du väljer att betala tillhandahålls och skyddas dina uppgifter av Klarna. Klarnas villkor för betalningen finns här.

Vi använder informationen till följande syften:

 • För att ta emot och bearbeta din beställning
 • För att leverera de varor du beställt (inklusive att avisera dig om leveransen).
 • För att, vid behov, kunna kontakta dig med anledning av din beställning.
 • För att hantera reklamationsärenden samt övriga juridiska frågor.
 • För reklam och marknadsföring för oss samt tredje part.
 • För att utveckla, testa samt underhålla system
 • För bokföring

SQUINT samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges ovan, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

När det är nödvändigt och för att vi ska kunna erbjuda våra böcker delar vi dina uppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Dessa företag hjälper oss med till exempel:

 • Transport (Postnord)
 • Betallösningar (Klarna)
 • Marknadsföring (Facebook, Instagram, Google Analytics mfl.)
 • Andra tjänster (Företag som hanterar webbplatsen och företag som trycker böckerna)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller anpassa erbjudanden baserad på dina intressen).

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter’

Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och SQUINT behandlar
alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
SQUINT behandlar i första hand personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra köpeavtalet med kunden. Marknadsföring till kunder görs mot bakgrund av SQUINTs berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder. I den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister är det ett berättigat intresse för SQUINT att bevaka våra rättsliga intressen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges ovan, eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

SQUINT har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar data med hjälp av brandväggar och kryptering.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Tänk på att vi dock kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Skulle du vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:
info@squint.se (skriv ”Dataskydd” som ämne)
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se